logo firmyNiepubliczna Szkoła dla Dorosłych

w Żywcu

Zapraszamy do szkół: 

1) 4 letniego Liceum Ogólnokształcącego dla kandydatów, którzy ukończyli gimnazjum lub ośmioklasową szkołę podstawową.

2) 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego dla kandydatów, którzy ukończyli zasadniczą szkołę zawodową lub szkołę branżową 1-go stopnia.

Szkoła oferuje do wyboru język angielski, język rosyjski lub niemiecki. W całym cyklu kształcenia obowiązują zaliczenia semestralne. W każdym semestrze słuchacz pisze jedną domową pracę z danego przedmiotu na temat wcześniej podany przez nauczyciela (tematy prac dostępne będą również w internecie). Nie ma klasówek i odpytywania na zajęciach. Słuchaczy obowiązuje egzamin pisemny z: języka polskiego, matematyki i języka obcego oraz egzaminy ustne (słuchacz może z nich być zwolniony)  .

Każdy słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i ma prawo przystąpić do egzaminu maturalnego. W ostatnim roku nauki szkoła zapewnia zwiększoną liczbę godzin przedmiotów maturalnych. W całym cyklu kształcenia zwiększona jest liczba godzin języków obcych i języka polskiego.

 

3) Policealnych szkół dla kandydatów, którzy ukończyli szkołę średnią (nie wymagane jest świadectwo maturalne). Czas trwania nauki wynosi 2 lata (4 semestry).

- Policealna Szkoła Administracji kształci w zawodzie technika administracji. Szkoła przygotowuje do pracy w urzędach administracji publicznej.

- Policealna Szkoła Masażu kształci w zawodzie technika masażysty. Szkoła przygotowuje do pracy w placówkach związanych z fizykoterapią, rehabilitacją, masażem.

- Policealna Szkoła Usług Kosmetycznych kształci w zawodzie technika usług kosmetycznych. Szkoła przygotowuje do pracy w salonach kosmetycznych.

- Policealna Szkoła Informatyki kształci w zawodzie technika informatyki. Szkoła przygotowuje do pracy w szerokorozumianej branży informatycznej.

- Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy kształci w zawodzie technika BHP. Czas trwania nauki 1,5 roku (3 semestry).

- Policealna Szkoła: Opiekun Medyczny kształci w zawodzie - opiekuna medycznego. Szkoła przygotowuje do pracy z osobami chorymi i niesamodzielnymi. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. wprowadza od 1 września 2021 r. zmiany w kształceniu na kierunku OPIEKUN MEDYCZNY. Zmiany dotyczą m. in.:
- kwalifikacji, poszerzając ją na medyczno – pielęgnacyjną i opiekuńczą;
- czas nauki trwać będzie 1,5 roku (3 semestry);
- nauka odbywać się będzie co tydzień w piątki w godzinach popołudniowych, a także w sobotę i niedzielę.
Zawód opiekuna stanie się zawodem medycznym, co wiąże się z prestiżem zawodowym, uprawnieniami medycznymi (asystowanie przy operacjach, pobór krwi, tlenoterapia, etc.). Opiekun medyczny nabędzie też uprawnienia fizjoterapeutyczne z zakresu prowadzenia przyłóżkowej aktywizacji. Opiekun medyczny to osoba, która profesjonalnie będzie pomagać osobie chorej i niesamodzielnej, współpracując z pielęgniarkami, lekarzami, a także z zespołem terapeutycznym. Zawód ten będzie zaliczany do zawodów „międzynarodowych”, można go będzie wykonywać w kraju i zagranicą. W toku nauki położony będzie nacisk na język angielski zawodowy oraz na język migowy. Na każdego absolwenta będzie czekać dobrze płatna praca w szpitalach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, sanatoriach, domach opieki. Można też będzie prowadzić samodzielna działalność. Warto kształcić się w tym zawodzie, a nawet przekwalifikować się, bo nauka trwa tylko 1,5 roku, a w Polsce czeka kilkaset tysięcy miejsc pracy.

 

W ostatnim roku nauki szkoła zwiększa ilość godzin, aby każdy słuchacz szkoły policealnej mógł przystąpić do egzaminu z przygotowania zawodowego.

Szkoła zapewnia odbycie praktyk zawodowych.