logo firmyNiepubliczna Szkoła dla Dorosłych

w Żywcu

Zapraszamy do szkół: 

1) 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego dla kandydatów, którzy ukończyli gimnazjum           lub ośmioklasową szkołę podstawową.

2) 2-letniego Liceum Ogólnokształcącego dla kandydatów, którzy ukończyli zasadniczą szkołę zawodową.

Szkoła oferuje do wyboru język angielski, język rosyjski lub niemiecki. W całym cyklu kształcenia obowiązują zaliczenia semestralne. W każdym semestrze słuchacz pisze jedną domową pracę z danego przedmiotu na temat wcześniej podany przez nauczyciela (tematy prac dostępne będą również w internecie). Nie ma klasówek i odpytywania na zajęciach. Słuchaczy obowiązuje egzamin pisemny z: języka polskiego, matematyki i języka obcego oraz egzaminy ustne (słuchacz może z nich być zwolniony)  .

Każdy słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i ma prawo przystąpić do egzaminu maturalnego. W ostatnim roku nauki szkoła zapewnia zwiększoną liczbę godzin przedmiotów maturalnych. W całym cyklu kształcenia zwiększona jest liczba godzin języków obcych i języka polskiego.

 

3) Policealnych szkół dla kandydatów, którzy ukończyli szkołę średnią (nie wymagane jest świadectwo maturalne). Czas trwania nauki wynosi 2 lata (4 semestry).

- Policealna Szkoła Administracji kształci w zawodzie technika administracji. Szkoła przygotowuje do pracy w urzędach administracji publicznej.

- Policealna Szkoła Masażu kształci w zawodzie technika masażysty. Szkoła przygotowuje do pracy w placówkach związanych z fizykoterapią, rehabilitacją, masażem.

- Policealna Szkoła Usług Kosmetycznych kształci w zawodzie technika usług kosmetycznych. Szkoła przygotowuje do pracy w salonach kosmetycznych.

- Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy kształci w zawodzie technika BHP. Czas trwania nauki 1,5 roku (3 semestry).

- Policealna Szkoła Sterylizacji Medycznej kształci w zawodzie technika sterylizacji medycznej. Szkoła przygotowuje do pracy w szpitalach, placówkach służby zdrowia, gabinetach lekarskich.

- Policealna Szkoła: Technik Archiwista kształci w zawodzie - technika archiwisty. Szkoła przygotowuje do pracy w administracji.

- Policealna Szkoła: Opiekun Medyczny kształci w zawodzie - opiekuna medycznego. Szkoła przygotowuje do pracy z osobami chorymi i niesamodzielnymi. Jest to zawód pomocniczy w zakresie czynności opiekuńczo - pielęgnacyjnych u chorych w środowisku szpitalnym lub domowym. Do zadań opiekuna medycznego należy m.in.: rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej, pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej, współdziałanie z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym, asystowanie pielegniarce przy wykonywaniu zabiegów pielegniarskich, konserwacja przyborów i narzedzi stosowanych przy zabiegach pielęgnacyjnych. Absolwenci kierunku mogą znaleźć pracę w: szpitalach i zakładach opiekuńczo - leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, ośrodkach opieki zdrowotnej, bezpośrednio w domu pacjenta, w środowiskowych domach pomocy oraz fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. Czas trwania nauki 2 semsetry.

- Policealna Szkoła: Opiekun Osoby Starszej kształci w zawodzie - opiekuna osoby starszej. Szkoła przygotowuje do pracy w niesieniu pomocy dla osób starszych.

 

W ostatnim roku nauki szkoła zwiększa ilość godzin, aby każdy słuchacz szkoły policealnej mógł przystąpić do egzaminu z przygotowania zawodowego.

Szkoła zapewnia odbycie praktyk zawodowych.