logo firmyNiepubliczna Szkoła dla Dorosłych

w Żywcu

Kontakt.

 

Wszelkie informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły przy ul. Dworcowej 26
w godzinach od 8:00 do 16:00 lub:

tel. 33 475 63 00
kom. 502 422 409
e-mail: sekretariat@nsdd.pl

 

nr konta bankowego 03 1140 2004 0000 3102 4777 2695

mapa

 

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Niepubliczna Szkoła dla Dorosłych ul. Dworcowa 26, 34-300 Żywiec
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Kontakt na biuro@nsdd.pl tel. 33 475 63 00
3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;
4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi;
5. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe związane z procesem realizacji usług.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych.;
7. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.;
8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);
10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;
11. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;
12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;